Par iniciatīvu

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Ilgtspējas indekss ir piemērots risinājums tiem vadītājiem, kuriem ir:

  • vēlme stratēģiski pilnveidot sava uzņēmuma darbību;
  • izprast ilgtspējas un korporatīvās atbildības dažādos aspektus uzņēmuma darbībā;
  • saņemt uzticamu sava nefinanšu snieguma novērtējumu un skaidras rekomendācijas turpmākajiem soļiem;
  • izmantot rezultātus komunikācijā ar iekšējām un ārējām ietekmes pusēm – darbiniekiem, piegādātājiem, investoriem, eksporta tirgiem, finansētājiem u.c.